PPS
De Performance Potential Score voor echt inzicht in mensen
Lees verder>>
Jobs4your.careers
Wij stoppen met jobs4your.careers en gaan helemaal over op de PPscore.
Talentmanagement
Voor arbeidsorganisaties is het belangrijk de talenten en competenties van medewerkers te kennen.
Lees verder>>
HRM 4.0
Human Resource Management is het bedrijfsmatig managen van de human resource, het personeel.
Lees verder>>
Selectie van medewerkers
Recruitment, beter Werving en Selectie, is het proces dat leidt tot het binden van talent aan de organisatie.
Lees verder>>
Loopbaan coaching
binnenkort meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PPS
 • Jobs4your.careers
 • Talentmanagement
 • HRM 4.0
 • Selectie van medewerkers
 • Loopbaan coaching
woensdag 27 mei 2020

Bestuurlijk-organisatorisch

Leidinggeven

Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling.

Ondernemen

Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, er naar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen.

Plannen en organiseren

Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten

Resultaatgerichtheid

Gericht op effectief handelen en het op tijd leveren van afgesproken werk

Visie

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Het formuleren van hoofdlijnen en het uitzetten van lange termijn beleid.

Sociaal communicatief

Organisatiebewustzijn

Onderkent invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie

Netwerken

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking

Klantgerichtheid

Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening

Overtuigingskracht

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën en producten

Mondelinge communicatie

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken

Schriftelijke communicatie

Schrijft begrijpelijk en correct; stemt schrijfstijl af op beoogde doel of doelgroep

Intellectueel

Analytisch vermogen 

Weet problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen, verbanden te leggen tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken op

Oordeelsvorming        

Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen

Omgevingsbewustzijn

Laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie

Creativiteit      

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van de bestaande

Vakmanschap

De mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak adequaat uit te oefenen

Conceptuele flexibiliteit          

Het opbouwen van denkkaders of modellen en het formuleren van meervoudige concepties, hypothesen of ideeën op basis van complexe informatie

Emotioneel

Inlevingsvermogen     

Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen, zich verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

Integriteit      

Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.

Zelfvertrouwen         

Een zékere indruk maken bij het formuleren van de eigen standpunten en voorstellen. Deze indruk kunnen handhaven en op anderen overdragen

Moed  

Op eigen verantwoordelijkheid nemen van (gecalculeerde) risicovolle beslissingen in situaties die direct optreden verlangen ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie. Lastige situaties aanpakken: er niet omheen lopen.

Stressbestendigheid

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij complicaties, tegenslag, teleurstelling of tegenspel

Taakgericht

Initiatief         

Kansen onderkennen en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten

Inzet  

Gedurende een lange periode actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben

Kwaliteitsbewustzijn            

Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan het eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties

Besluitvaardigheid  

Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen

Flexibiliteit    

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken

Ontwikkelingsgericht

Coachen         

Onderkennen van ontwikkelbehoeften van medewerkers. Het bevorderen en (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten

Leervermogen           

In zich opnemen en kritisch verwerken van nieuwe situaties en problemen. Tonen nieuwe ervaringen effectief te kunnen benutten             

Zelfontwikkeling       

Zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling. Besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling.

Over Agamedes HRM Solutions

eenteam.jpg

nedDe kern van onze diensten zijn jobs4your.careers en de PPS™, instrumenten gericht op modern en innovatie HRM.
Zowel organisaties als individuen kunnen ook inzicht krijgen het potentieel door een profiel aan te maken en de testen in te vullen.
Jobs4your.careers is het enige, volledig geïntegreerde HRM instrument op dit moment (instroom, doorstroom en uitstroom van personeel). Het instrument is ontwikkeld door zeer ervaren HR professionals in samenwerking met wetenschappers. De tool garandeert een aanmerkelijke besparing op personeelskosten.

engThe core of our services are jobs4your.careers and the PPS™, tools focused on modern and innovative HRM.
Both organisations and individuals can also gain insight into the potential by creating a profile and completing the tests.
Jobs4your.careers is the only fully integrated HRM tool at this moment (inflow, flow and outflow of personnel). The instrument has been developed by highly experienced HR professionals in collaboration with scientists. The tool guarantees significant savings on personnel costs.

 

Blogs