Om meer inzicht te krijgen in wat elk van de motivatieankers inhoudt, zullen in deze paragraaf alle motivatieankers die Schein onderscheidt worden beschreven. Schein heeft deze motivatieankers gebaseerd op jarenlang onderzoek naar determinanten in loopbaanontwikkeling. Hij identificeert acht 'Ankers’.

1. Onafhankelijkheid

Autonomie is een belangrijke drijfveer. Het gaat mensen met dit carrièreanker omonafhankelijkheid en zelf beslissingen kunnen nemen. Het is dan ook niet verwonderlijk datdeze mensen vaak eigen baas zijn of dat graag willen worden. In hun loopbaankeuze laten zijzich dan ook leiden door de vraag in welke mate zij hun eigen gang kunnen gaan ofzelfstandig kunnen werken.

2. Normen en waarden

De belangrijkste drijfveer van iemand met dit carrièreanker is een bijdrage leveren aan een groter geheel. Vanuit persoonlijke waarden en normen wil men 'de wereld verbeteren' of een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Vaak maakt men daaraan het eigen belangondergeschikt. Voornaamste doel is het gevoel hebben dat men anderen helpt.

3. Zekerheid

Voor deze mensen is zekerheid op lange termijn belangrijk. Baan en werk zijn vooral een middel om pensioen en hypotheek veilig te stellen. De hoogte van het inkomen is dan ook minder belangrijk dan de zekerheid van inkomen en het kunnen behouden van een baan. Bij de keuze voor een werkgever kijkt men dan ook vaak naar de stabiliteit van de organisatie. Het reduceren van financiële onzekerheid is een belangrijke drijfveer.

4. Sociale contacten

Mensen met deze drijfveer hechten veel waarde aan sociale contacten. Gezelligheid en vriendschap zijn belangrijke redenen voor het hebben van een baan. De scheiding tussenwerk en privé geldt voor hun minder strikt. Bij loopbaankeuzes zal men zich dan ook snel laten leiden door de vraag of men wel voldoende collega's ontmoet of heeft. Of het werk bevalt hangt af van de mate waarin men kan samenwerken of onder de mensen is.

5. Ergens goed in zijn

Deze mensen hebben de behoefte ergens heel goed in te zijn. Ze zijn over het algemeen onderzoekend ingesteld en worden graag gewaardeerd als expert. Ze worden het liefst aangesproken als de vakman of -vrouw binnen een organisatie. Specialisten werken het liefstop zich zelf. Het kunnen afbakenen van een taak of activiteit is een belangrijke drijfveer.

6. Status

Imponeren of aanzien hebben is de belangrijke drijfveer. Men maakt graag deel uit van een bevoorrechte groep. Graag krijgt men formele erkenning voor geleverde prestaties. Men houdt ervan als anderen tegen hen opkijken. Men heeft dan ook geen moeite met uiterlijke statussymbolen zoals titels of een officiële erkenning. Geld verdienen of het verkrijgen van macht is vaker slechts een middel voor het verkrijgen van status dan een doel op zich.

7. Rijkdom

Rijkdom als carrièreanker zegt iets over het belang dat iemand hecht aan materiële beloning. Geld verdienen is dan veelal de belangrijkste reden om te werken. Een hoog inkomen en meer verdienen is voor deze personen de drijfveer voor het maken van loopbaankeuzes. Eenhoog of hoger inkomen is voor deze persoon een belangrijke graadmeter voor succes.

8. Macht

Deze mensen hebben graag de touwtjes in handen. Macht en invloed zijn de belangrijkste drijfveren in hun loopbaan. Ze worden gedreven door het verlangen anderen, de omgeving of situatie te kunnen leiden of beïnvloeden. Bij loopbaankeuzes laat men zich leiden door de vraag of men er meer invloed door krijgt. Ze netwerken graag en zien het aangaan van vriendschap of het leggen van een contact vaak als een manier om extra invloed uit te oefenen.

9. Creativiteit

Voor iemand die creativiteit als carrièreanker heeft, is produceren van nieuwe ideeën ofproducten het voornaamste doel. De drijfveer is vernieuwend bezig zijn. Een werkomgeving die procedureel is en weinig ruimte laat voor eigen initiatief kan als zeer beperkend ervaren worden. Vaak werken creatieve mensen het liefst zelfstandig of in kleine teams.