Algemeen

Agamedes is intellectueel eigendom van Agamedes HRM solutions. Als bezoeker of lid van de Agamedes website, hierna ook 'Agamedes' of de 'Website' genoemd, ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de Website te bezoeken, hetzij door de Website te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid.
Agamedes HRM solutions kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na datum van de publicatie ervan op deze Website.

Aanmelden
Door jezelf in te schrijven met een eigen a-portfolio verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn. Je beschikt over de wettelijke bevoegdheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten. Agamedes HRM solutions kan op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratie en a-portfolio Alle gebruikers dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van het gebruik van Agamedes. Agamedes HRM solutions kan op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten, het lidmaatschap blokkeren of het lidmaatschap verwijderen. In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je Agamedes HRM solutions , zijn rechtsopvolgers en partners vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

A-portfolio's
Alle gegevens in de a-portfolio moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk. Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, lasterlijk of kwellend zijn.

Klachtenprocedure
Heb je schadelijke of illegale gegevens op de Website opgemerkt? Meld dit onmiddellijk aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie of gegevens). De klachtenprocedure is in overeenstemming met artikel 14 van de EU-Richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot electronic commerce.

Vergoedingen
De diensten op Agamedes HRM solutions voor zijn het plaatsen van een a-portfolio volledig kosteloos. Voor het gebruik door arbeidsorganisaties is een vergoeding verschuldigd, afhankelijk van de aard en omvang van de door de organisatie afgenomen diensten. Deze vergoeding is vastgelegd in een overeenkomst tussen de organisatie en Agamedes HRM solutions .
Op termijn kan Agamedes HRM solutions functionaliteiten toevoegen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Deze functionaliteiten alsmede de kosten hiervan zullen op de website vermeldt worden en aan alle portfoliohouders kenbaar worden gemaakt.

Handelsmerken
Agamedes.company, Jobs4your.careers (en eventueel andere extensies) en Agamedes HRM Solutions zijn handelsmerken (trademarks). Ook verbasteringen van de naam, zoals Agemedes, vallen onder het handelsmerk.

Auteursrechten
Copyright: Agamedes HRM Solutions, Agamedes Internet solutions en zijn rechtsopvolgers en partners ©2011-2018.
Alle rechten voorbehouden.
Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Privégebruik is beperkt toegestaan.
Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever. Wanneer een gebruiker publieke informatie, zoals teksten, foto's, beelden, tekeningen of grafieken invoert, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij profielpagina's, intekeningen, commentaren, omschrijvingen, recensies en dergelijke meer, verleent de gebruiker een ongelimiteerde toelating aan Agamedes HRM solutions , zijn rechtsopvolgers en partners om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen.
Iedereen kan een link leggen naar deze Website of naar individuele producten of pagina's op de Website. Hiervoor is geen toestemming vereist, tenzij gebruik gemaakt wordt van de frame-techniek en/of het voor de bezoeker onduidelijk wordt op welke website hij/zij zich nu juist bevindt.

Aansprakelijkheid
VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN - AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.
Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Agamedes HRM Solutions, zijn rechtsopvolgers en partners wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien. Agamedes BV, zijn rechtsopvolgers en partners kan niet waarborgen dat de Website ononderbroken of foutloos zal functioneren.

Agamedes HRM Solutions, zijn rechtsopvolgers en partners geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze Website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt.
Deze Website wordt door Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.
Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de Website, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze Website worden voorgesteld.
In zoverre de wet dit toestaat, wijst Agamedes HRM Solutions, zijn rechtsopvolgers en partners elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn Website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen a-portfolio. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je a-portfolio, maar ook voor de commentaren en intekeningen die anderen op je pagina publiceren.
De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemming van de links. Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik.

Persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik
Deze Website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en bijgevolg niet-commercieel gebruik. Dit betekent onder meer dat je geen dienst op deze Website mag verkopen. Je mag deze Website niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik van het internet, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen en voorwaarden. Je dient de Website in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens.

Waarschuwingen en aanduidingen
Je wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze Website te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van de Website wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.
Andere voorwaarden
Andere voorwaarden voor bepaalde diensten, zoals privacy statement, waarschuwingen, softwarelicenties en prijsmededelingen, zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus een geheel mee.

Toegang
Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. In geval van diefstal of misbruik van voormelde aanmeldingsgegevens zal de gebruiker Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners hiervan onmiddellijk waarschuwen per e-mail op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp van het bericht "LOGIN".

Territoriaal gebruik
HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS NIET TOEGELATEN IN LANDEN WAAR HET GEHEEL OF EEN DEEL VAN DE VOORWAARDEN DIE OP DEZE WEBSITE TE VINDEN ZIJN NIET TOEGELATEN ZIJN VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZONDER DAT DIT DE GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST TOT GEVOLG HEEFT.

Geschillen
Het gebruik van deze Website valt onder het Nederlands recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de Website of diensten van deze Website zijn wordt de zaak voorgelegd aan een daarvoor bevoegde rechtbank.